طراحی داخلی

برای اینکه بتوانیم حس هماهنگی و انسجام را یک فضا تجربه کنیم، لازم است که اشتراکات و یا ارتباطی را میان اجزای آن بیابیم. در طراحی دکوراسیون داخلی، سبک ها می توانند اصول و الگوهایی را در اختیار ما بگذارند تا این حس را در فضا به وجود بیاوریم. اما این اصول و قوانین کدامند؟! و هر کدام چگونه در اجزای یک فضا خود را نشان می دهند؟!

نور مناسب، تهویه مناسب، ابعاد استاندارد، جانمایی درست، تقسیم تصحیح فضا، انعطاف پذیری و … ابتدایی ترین خواسته های کارفرما از طراحی می باشد.

در مرحله عالی تر احترام به ساکنین با ایجاد نمای زیبا، ورودی و مشاعات آبرومند و … و نیز تناسبات، زیبایی، توجه به چشم انداز ها، شفافیت، انعطافپذیری، محرمیت و … به منظور ایجاد حس آرامش و تعلق و همچنین روح بخشیدن به مکان و سرزنده کردن فضا از اهمیت ویژه ای بر خوردار می باشد.

تیم طراحی سایه سازان با اشراف بر مباحث حرفه ای معماری و راهبردهای معمارانه برای نیل به اهداف ذکر شده گزینه ای مناسب برای ارایه مشاوره، طراحی و نظارت به پروژه های مسکونی می باشد.