06
مه

وام تعمیرات مسکن بانک مسکن

بانک مسکن برای تعمیر یا تکمیل ملک، به ارائه دو نوع تسهیلات برای مردم میپردازد؛ «تسهیلات جعاله از محل سپرده گذاری» و «تسهیلات جعاله از محل اوراق حق تقدم».

اطلاعات بیشتر